Ochrona danych osobowych

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 1.  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Usług Wspólnych Gminy Brody,   ul.  St. Staszica 3, 27-230 Brody (dalej Administrator).
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych: Łukasz Wzorek e-mail iod.cuw@brody.info.pl
 3. Dane osobowe Pana/Pani będą przetwarzane w celu realizacji zadań statutowych i obowiązków wynikających w szczególności z : ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym, ustawy z dnia 26.01.1982r Karta Nauczyciela, ustawy z dnia 14.12.2016r Prawo oświatowe, ustawy z dnia 27.10.2017r o finansowaniu zadań oświatowych, ustawa z dnia 26.06.1974r Kodeks Pracy, ustawa z dnia 29.09.1994r o rachunkowości.
 4. Pani/ Pana dane osobowe przetwarzane będą również w związku z wykonaniem umowy lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy na podstawie art. 6 ust 1 lit b rozporządzenia ogólnego.
 5. Z uwagi na konieczność zapewnienia odpowiedniej organizacji działalności jednostki Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców: innym, współpracującym z placówką podmiotom, w tym: dostawcom usług technicznych, organizacyjnych i prawnych, umożliwiającym prawidłowe zarządzanie jednostką oraz realizację zadań statutowych i ustawowych. Dane te powierzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 6. Wszelkie dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych przetwarzane będą przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Ponadto Pana/Pani dane przechowywane będą na czas zawartych umów oraz zgodnie z terminem udzielonej gwarancji lub/i rękojmi wynikającej z umowy. Jeżeli dane przetwarzane są na podstawie wydanej zgody – do momentu cofnięcia zgody bądź upływu czasu na jaki została udzielona. W pozostałym zakresie okres przechowywania Pana/Pani danych określają przepisy prawa oraz instrukcja kancelaryjna stosowana w jednostce.
 7. Posiada Pan/Pani prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania – jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody lub umowy, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania , prawo do przenoszenia danych – jeżeli dane są przetwarzane na podstawie umowy lub zgody w zautomatyzowanej formie, prawo do cofnięcia zgody – w przypadku, gdy podstawą przetwarzania była wydana zgoda.
 8. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne – w przypadku udzielenia zgody, podanie danych w celu wykonania umowy lub w celu podjęcia działań związanych z jej zawarciem jest /warunkiem umownym/warunkiem zawarcia umowy). Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność realizacji umowy. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych w związku z wykonywaniem zadań publicznych jest wymogiem ustawowym. Dane osobowe w tym celu będą pozyskiwane zarówno od osoby której dane dotyczą jak i od innych organów administracji publicznej z centralnych rejestrów publicznych. W przypadku pozyskiwania danych od osoby której dane dotyczą jest Pan/Pani obowiązana do ich podania a konsekwencje niepodania danych osobowych wynikają z przepisów prawa.

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Centrum Usług Wspólnych Gminy Brody
Data utworzenia:2018-06-22
Data publikacji:2018-06-22
Osoba sporządzająca dokument:Beata Mazur
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:1179