Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy: referent ds. finansowo-płacowych.

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
10 października 2022

Centrum Usług Wspólnych Gminy Brody

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy:

referent ds. finansowo-płacowych 

 

Miejsce pracy: Centrum Usług Wspólnych Gminy Brody
1. Niezbędne wymagania w zakresie kwalifikacji i umiejętności:

 1. obywatelstwo polskie – o stanowisko mogą się ubiegać również obywatele Unii Europejskiej bądź innych państw, zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy         z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 530 ze zm.),
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych,
 3. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na proponowanym stanowisku,
 4. niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,
 5. nieposzlakowana opinia,
 6. wykształcenie wyższe II stopnia,
 7. umiejętność obsługi programu Płatnik i programu płacowego, dużym atutem będzie znajomość programu VULCAN,
 8. praktyczna znajomość ustawy o podatku dochodowym  od osób fizycznych, ustawy o systemie oświaty, ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, przepisów prawa pracy w zakresie naliczania wynagrodzeń oraz prawa ubezpieczeń społecznych w zakresie rozliczania składek i naliczania zasiłków.

2. Dodatkowe wymagania:

 1. preferowane wykształcenie ekonomiczne i doświadczenie na stanowisku o podobnym zakresie zadań,
 2. umiejętność posługiwania się biurowymi programami komputerowymi w stopniu umożliwiającym sprawne wywiązywanie się z obowiązków,
 3. mile widziane: studia podyplomowe, kursy, szkolenia z zakresu stanowiska,
 4. pożądane kompetencje osobiste i społeczne: umiejętność myślenia analitycznego, zdolności matematyczne i  rachunkowe, umiejętność koncentracji, orientacja na klienta, umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem.

3. Zakres obowiązków:

  1. obsługa programu płacowego VULCAN i programu PŁATNIK,
  2. obsługa Pracowniczej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej,
  3. pomoc przy organizowaniu wypłat wynagrodzeń i innych należności dla pracowników zatrudnionych w Centrum oraz w obsługiwanych jednostkach oświatowych,
  4. pomoc w obsłudze  Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych obsługiwanych jednostek oświatowych oraz Centrum,
  5. sprawy związane z podatkiem dochodowym od osób fizycznych  zakresie rozliczenia rocznego,
  6. analiza wydatków na wynagrodzenia nauczycieli,
  7. naliczanie dotacji oświatowej oraz rozliczanie metryczki subwencji oświatowej, sporządzanie not dotyczących zwrotu dotacji.

4. Wymiar etatu: 1,00 (pełen), zatrudnienie od 01.11.2022 r..

5. Wymagane dokumenty i oświadczenia :

 1. List motywacyjny,
 2. Curriculum Vitae,
 3. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i staż pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),
 4. kopie zaświadczeń o ukończonych kursach lub szkoleniach, jeśli są konieczne do potwierdzenia posiadanych kwalifikacji lub nabytych umiejętności (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),
 5. oświadczenie kandydata, że nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,
 6. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni opraw publicznych.

W związku z wymogiem stosowania od dnia 25 maja 2018 r. rozporządzenia 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE administratorem danych osobowych przekazanych w procesie rekrutacji jest Centrum Usług Wspólnych Gminy Brody.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w procesie rekrutacji stanowi załącznik do ogłoszenia o naborze należy ją dołączyć do składanych dokumentów.

Wszystkie dokumenty sporządzone przez kandydata winny być własnoręcznie podpisane.

                                                                                                                                  

6. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.

 

7. Sposób i termin składania ofert.


Oferty z wymaganymi dokumentami należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Konkurs na stanowisko referent ds. finansowo-płacowych” w Centrum Usług Wspólnych Gminy Brody do 20 października 2022 r. do godz. 1200, pokój nr 203,   II piętro Urzędu Gminy w Brodach.


Inne informacje.

Konkurs poprowadzi dwuetapowo komisja konkursowa powołana przez Dyrektora Centrum Usług Wspólnych Gminy Brody.

I etap – zapoznanie się z dokumentami złożonymi przez kandydatów, ustalenie czy zostały spełnione kryteria określone w ogłoszeniu o naborze oraz ustalenie listy kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu postępowania.

II – etap przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatami do pracy.

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni e-mailem lub telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

 

Brody, dnia 10 październik 2022 r.

 

 

Dyrektor Centrum Usług Wspólnych Gminy Brody
Dorota Grudnicka-Glina

 

Załączniki

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Centrum Usług Wspólnych Gminy Brody
Data utworzenia:2022-10-10
Data publikacji:2022-10-10
Osoba sporządzająca dokument:Marlena Kutera
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:237

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2022-10-10 11:59:42AdministratorUtworzenie i dodanie artykułuOgłoszenie o naborze na stanowisko pracy: referent ds. finansowo-płacowych.