Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy: Specjalista ds. płacowo – socjalnych

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
10 czerwca 2019

Centrum Usług Wspólnych Gminy Brody

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy:

Specjalista ds. płacowo – socjalnych

 

Miejsce pracy: Brody
Region: świętokrzyskie

 

1. Niezbędne wymagania w zakresie kwalifikacji i umiejętności:

  1. obywatelstwo polskie – o stanowisko mogą się ubiegać również obywatele Unii Europejskiej bądź innych państw, zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1260 ze zm.),
  2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych,
  3. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na proponowanym stanowisku,
  4. niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,
  5. nieposzlakowana opinia,
  6. wykształcenie wyższe II stopnia,
  7. umiejętność obsługi programu płacowego i programu Płatnik,
  8. praktyczna znajomość ustawy o podatku dochodowym  od osób fizycznych, ustawy o systemie oświaty, ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, przepisów prawa pracy w zakresie naliczania wynagrodzeń oraz prawa ubezpieczeń społecznych w zakresie rozliczania składek i naliczania zasiłków.

2. Dodatkowe wymagania:

  1. preferowane wykształcenie wyższe ekonomiczne i doświadczenie na stanowisku o podobnym zakresie zadań,
  2. umiejętność posługiwania się biurowymi programami komputerowymi w stopniu umożliwiającym sprawne wywiązywanie się z obowiązków,
  3. mile widziane: studia podyplomowe, kursy, szkolenia z zakresu stanowiska,
  4. pożądane kompetencje osobiste i społeczne: umiejętność myślenia analitycznego, zdolności matematyczne i rachunkowe, umiejętność koncentracji, orientacja na klienta, umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem.

3. Zakres obowiązków:

  1. sporządzanie list płac pracowników oraz osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych,
  2. wydawanie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu,
  3. realizacja obowiązków pracodawcy wobec organów egzekucyjnych,
  4. sprawy związane z podatkiem dochodowym od osób fizycznych w zakresie rozliczenia rocznego,
  5. naliczanie dotacji oświatowej oraz rozliczanie metryczki subwencji oświatowej, sporządzanie not dotyczących zwrotu dotacji,
  6. opracowywanie sprawozdawczości dla potrzeb GUS,
  7. obsługa PFRON,
  8. sporządzanie wniosków o refundację kosztów zatrudnienia do PUP.

4. Wymiar etatu: 1,00 (pełen), zatrudnienie od 01.07.2019 r..

 5. Wymagane dokumenty i oświadczenia :

  1. List motywacyjny,
  2. Curriculum Vitae,
  3. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i staż pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),
  4. kopie zaświadczeń o ukończonych kursach lub szkoleniach, jeśli są konieczne do potwierdzenia posiadanych kwalifikacji lub nabytych umiejętności (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),
  5. oświadczenie kandydata, że nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,
  6. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni opraw publicznych.

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w procesie rekrutacji stanowi załącznik do ogłoszenia o naborze.

 

Wybrany kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia zaświadczenia o niekaralności wydanego przez Krajowy Rejestr Karny.   

6. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.

7. Sposób i termin składania ofert.
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „ Konkurs na stanowisko specjalisty ds. płacowo-socjalnych” w Centrum Usług Wspólnych Gminy Brody ul. St. Staszica 3 w terminie do 19 czerwca 2019 r. do godz. 1500, pokój nr 216, II piętro Urzędu Gminy w Brodach.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne powinny być podpisane własnoręcznie: list motywacyjny, CV powinny być podpisane własnoręcznie i opatrzone klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy wyłącznie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji w związku z ogłoszeniem konkursu na stanowisko Specjalista ds. płacowo-socjalnych”.


Inne informacje.
Konkurs poprowadzi dwuetapowo komisja konkursowa powołana przez Dyrektora Centrum Usług Wspólnych Gminy Brody. I etap – zapoznanie się z dokumentami złożonymi przez kandydatów, ustalenie czy zostały spełnione kryteria określone w ogłoszeniu o naborze oraz ustalenie listy kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu postępowania.


II – etap przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatami do pracy.

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni e-mailem lub telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

 

Brody, dnia 10 czerwiec 2019 r.

 

 

Dyrektor Centrum Usług Wspólnych Gminy Brody
Dorota Grudnicka-Glina

 

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Centrum Usług Wspólnych Gminy Brody
Data utworzenia:2019-06-10
Data publikacji:2019-06-10
Osoba sporządzająca dokument:Marlena Kutera
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:426